Nu när barnen är trygga med vår utemiljö planerar vi att ta med några barn i taget och göra nya upptäckter i vår närmiljö, så som skogen, parker m.m.

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan formas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

(Läroplan för förskolan Lpfö 98 – reviderad 2010)

Foton från 30/4-2013