Solstrålen

Himlabackens yngsta barn går på Solstrålen, där är barnen mellan 1-2 år.

 

Vi som arbetar här är:

Ramona Krantz

Moa Creutz

Kristina Rödin

IMG_2290

IMG_2291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2295

 

 

 

 

 

 

 

De tidigaste och senaste timmarna på dagen samarbetar de olika avdelningarna på förskolan.

 

Vi tror på det kompetenta barnet och sätter barnet i centrum. Barnets fysiska, sociala och mentala hälsa är grunden för ett livslångt lärande. På förskolan arbetar vi aktivt för att varje barn ska känna trygghet och må bra.

Vi uppmuntrar barnen att ta sin egen mat vid vår buffé , klä på sig själv, osv.

 

Normer och värden

Varje barn ska känna trygghet!

I vårt arbete med Normer och värden utgår vi från vår Likabehandlingsplan 2016–2017, där vi medvetet arbetar med att förstärka respekten för allas lika värde, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vi uppmuntrar barnen till en god kamratskap, att visa varandra respekt och empati etc.

 

Språk och kommunikation

Vi stimulerar och uppmuntrar barnen att använda språket i alla vardagliga situationer, genom att samtala med barnen och använda oss av böcker, sång och musik.

För att förstärka ordförståelse använder vi oss av bilder, handdockor och andra föremål.

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.”     Lpfö98/16

 IMG_4916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik

Matematik är så mycket mer än att räkna. Matematiken utgör en stor del av det lilla barnets värld. Vi uppmuntrar barnen att räkna exempelvis antalet barn i samlingen. Små barn upplever hela tiden former, tal, mönster och tid i sin vardag, till exempel att sortera leksaker i rätt låda eller att para ihop sina skor i tamburen.

”Förskolan ska sträva efter att barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.” Lpfö98/16 s.10

IMG_2286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur och teknik

I barnens lekar finns mycket teknikanvändning. De bygger, provar och undersöker…

 

Skapande

Vi erbjuder barnen tillfälle att prova olika material och tekniker att skapa med. Det utvecklar barnens fantasi, självkänsla och förmåga att tro på sig själv.

 

Inflytande

Vi vill att miljön ska locka till lek och inspiration för att upptäcka, utforska och finna nya utmaningar.

Det är viktigt att alla barn känner trygghet och vågar göra sig hörd och känna sig delaktig i verksamheten. Vissa delar i verksamheten väljer barnen att delta i, vi kan aldrig tvinga någon att delta ex. vid samlingar och skapande.

 

Hälsa och rörelse

Vi är ute varje dag. På våra gårdar ges barnen möjlighet att utmana sina olika förmågor, till exempel motorik och fantasi.

Barnen får möjlighet att utveckla sin grovmotorik genom att klättra, hoppa och springa.

Självklart är frisk luft en viktig del i utevistelsen, men även den motoriska träningen är ett viktigt led i deras utveckling.

 ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” Lpfö 98/16 s.10 

 

Lek och lärande

Barnen lär genom lek!

I den fria leken lär sig barnen att ta hänsyn, kommunicera och samspela med varandra. Genom att ge barnen tid och inspiration, erbjuder vi dem en inbjudande miljö till att upptäcka och utforska lekens alla möjligheter.

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” Lpfö 98/16 s.6