Himlabackens Montessoritouch

På Himlabacken låter vi oss inspireras av tankar och influenser från två italienska filosofier, Reggio Emilia och Montessori. Vi tycker att de båda pedagogiska tankarna och förhållningssätten både förstärker och kompletterar varandra.

På Himlabacken arbetar tre Montessoripedagoger. Maria Montessoris tankar och pedagogiska metoder tillför ytterligare en dimension i vår utbildning, vilken stärker vår syn på barns utveckling och lärande.

Maria Montessori

Maria Montessori föddes i Italien 1870, studerade medicin och blev 1896 Italiens första kvinnliga läkare. Hon blev nominerad till Nobelpriset två gånger. Hennes pedagogiska metoder har fått stor genomslagskraft världen över.

Pedagogiken och materialet

På Himlabacken har vi låtit oss inspireras av Montessoripedagogiken. Våra grundvärderingar har en förankring i att vi hyser en stor och djup respekt för barnet och dess kompetens. Maria Montessoris devis ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” säger mycket om själva grundtanken i pedagogiken.

Barn ska känna att de arbetar och gör upptäckter för sin egen skull och inte för någon annans.

Miljön hos oss är väl förberedd och barnen har full frihet att välja sin sysselsättning och arbeta med det de har valt, i sin egen takt, så länge de vill. För att möta barnens behov av aktivitet och motorik så har vi arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseinriktningar.

Vi erbjuder praktiska, sinnestränande och intellektuella övningar. Vi har material som stimulerar skrivförmåga, språkkänsla och grammatik, därtill också material som tränar logiskt matematiskt tänkande. Nästan allt material fyller flera funktioner. Det är oftast självrättande och barnen får känna tillfredsställelsen av att själva se att de har lyckats med en uppgift. Var sak har sin plats och finns bara i ett exemplar. Barnen lär sig att ta hänsyn till varandra, vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta. Materialet i sig är inte det viktigaste, men det är till god hjälp. Essensen är förhållningssättet, där vi alla har en gemensam strävan att ge varje barn tid och möjlighet att själv utforska världen på ett självständigt sätt. Vi guidar, stödjer och uppmuntrar barnet att tro och lita på sina förmågor.

Vi arbetar utifrån idén att inlärningen blir djupare om man går från det konkreta till det abstrakta.

Upplevelser med alla sinnen förstärker och befäster kunskaper. Inlärningen blir spännande och utmanande. Allt följer en ”röd tråd”                          

  • Från lätt till svår
  • Från konkret till abstrakt
  • Från känd till okänd
  • Från helhet till delar

Vi som arbetar med barnen är uppmärksamma på varje barns behov genom att ge dem stimulans som svarar mot deras mognad och intresse. Vi berättar, beskriver och uppmuntrar till diskussion och nya frågeställningar. Vi visar var kunskap finns att hämta och hur materialet ska användas. Vi uppmuntrar barnen att arbeta självständigt.

” All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling”

För mer information                                                                                                         

www.montessoriförbundet.se

www.aidtolife.org

  • Rörliga alfabetet
  • Världsdelar