Reggio Emilia

På förskolan Himlabacken arbetar vi utifrån den pedagogiska filosofin; Reggio Emilia.

”Ett barn har hundra språk, men vi

berövar dem nittionio ”

Reggio Emilia inspirerat

På förskolan Himlabacken arbetar vi efter en pedagogisk filosofi, som har sitt ursprung ifrån norra Italien, från en stad som heter Reggio Emilia. Loris Malaguzzi, grundaren av Reggio Emilia filosofin, utformade en filosofi vars främsta mål var att stimulera barnen att träna alla sina sinnen, alla sina hundra språk. En träning som måste påbörjas under det viktigaste utvecklingsskedet i ett barns liv; förskoleperioden.

Arbetssätt/Förhållningssätt

Att arbeta Reggio Emilia inspirerat innebär ett forskande arbetssätt där barnens val, förkunskaper, tankar och teorier är viktiga. Pedagogiken och vi pedagogerna strävar efter att barnet blir huvudperson i sitt eget liv och lärande.

Många kallar Reggio Emilia för ”lyssnandets pedagogik”. Det betyder att vi pedagoger lyssnar till barnets frågor, föreställningar, lösningar och att vi går bredvid och är stöttande, inte framför och visar vägen.

 

I Reggio Emilia talar man om de tre pedagogerna:   

BARNEN – Barnen måste stimuleras att skapa och söka sin egen kunskap, både enskilt och i samarbete med andra. I samspelet med andra barn lär sig barnet att alla har rätt att utrycka sin åsikt och att ingen har fel. Barn är duktiga på att hjälpa varandra att gå vidare, de behöver inte alltid vuxnas hjälp. Leken och arbetet är starkt sammankopplade och inte i motsats till varandra.

PEDAGOGEN – Tillsammans med barnen ska vi ge oss ut på kunskapsresor och vi ska lyssna, forska och iaktta. Om barnen kör fast ska vi finnas där för att hjälpa dem vidare. Vi ska också utmana och ställa de rätta frågorna. Vi vill fånga stunden i vardagen med mycket lek, fantasi och humor.

MILJÖN – För att lättare kunna fånga barnens intresse gäller det att skapa en miljö som barnen blir glada av och som väcker deras nyfikenhet och fantasi. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Den ska också vara föränderlig efter barnens behov och intressen.

 

En viktig del av arbetet är också;

DOKUMENTATION – Dokumentation är en viktig del av arbetet, för att synligöra såväl barnens och pedagogernas arbete/lärande. Dokumentationen sker med olika metoder, nedtecknade i skrift, fotografering och barnens alster.