Klagomålshantering

Klagomålshantering
Rutiner för klagomål mot utbildningen
Klagomålshantering
Gäller för förskolor som ingår i Nilswiks förskolor AB.

Om du som vårdnadshavare har synpunkter på ditt barns utbildning eller dess
personal används nedanstående arbetsgång. Om du som personal har synpunkter på
utbildningen eller dess personal används nedanstående arbetsgång.
Rutinbeskrivning av klagomålshantering:

Steg 1
Vid våra förskolor vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på utbildningen
eller dess personal tas upp direkt med den det berör.
Om du efter kontakt med personal fortfarande har synpunkter/klagomål, ber vi dig
skriva ner dessa synpunkter i det dokument för klagomålshantering som finns att
hämta på hemsidan eller som finns att hämta på förskolan. Skicka dokumentet till
berörd rektor alternativt huvudman. Det går också bra att lägga det i rektors
postlåda.
Vi behandlar ditt ärende inom en vecka.
Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill
kontakta den problemet berör.

Steg 2
Rektor kontaktar berörd personal för att få dess syn på sakfrågan.
Därefter blir du kontaktad av rektor.
Vid behov ordnar rektor möte med dig och berörd personal. Ibland kan även
stödpersoner delta, om behov av detta finns.
Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs
under av mötesdeltagarna.

Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom en månad. Samtalen dokumenteras.
………………………………………………………………………………………
Rutinförfarandet när det gäller klagomålshanteringen har diskuterats och godkänts i
huvudmannens styrelse.

Klagomålshanteringsdokument Uppdaterad januari 2020