Klagomålshantering

Rutiner för klagomål mot verksamheten

 

Klagomålshantering

Gäller för verksamheter som ingår i Nilswiks förskolor AB.

Om du som förälder har synpunkter på ditt barns verksamhet eller dess personal används nedanstående arbetsgång. Om du som personal har synpunkter på verksamheten eller dess personal används nedanstående arbetsgång.

 

Rutinbeskrivning av klagomålshantering

Steg 1

Vid våra förskolor vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör.

Om du efter kontakt med personal fortfarande har synpunkter/klagomål, ber vi dig skriva ner dessa synpunkter i det dokument för klagomålshantering som finns att hämta här på hemsidan eller som finns att hämta på förskolan. Skicka dokumentet till berörd förskolechef alternativt huvudman. Det går också bra att lägga det i förskolechefs postlåda.

Vi behandlar ditt ärende inom en vecka.

Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2

Förskolechef kontaktar berörd personal för att få dess syn på sakfrågan.

Därefter blir du kontaktad av förskolechef.

Vid behov ordnar förskolechef möte med dig och berörd personal. Ibland kan även stödpersoner delta om behov av detta finns.

Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna.

Förskolechef ansvarar för att uppföljning görs inom en månad. Samtalen dokumenteras.

………………………………………………………………………………………

Klagomålshanteringsdokument PDF

Rutinförfarandet när det gäller klagomålshanteringen har diskuterats och godkänts i huvudmannens styrelse.