Regler gällande taxa för förskoleverksamheten

Villkor för avgift

Avgift betalas för förskoleplats, inte för tiden barnet vistas på förskolan. Avgiften betalas tolv månader per år och avgift utgår även för tid då barnet inte nyttjar platsen.

Hur beräknas avgiften?

Avgiftens storlek är beroende på hur många barn som hushållet har inskrivna i förskoleverksamheten samt på bruttoinkomsten i det hushåll där barnet/barnen bor. Det är hushållets samlade bruttoinkomst som är avgiftsgrundande. Till hushållet hör make/maka/sambo. Vi tillämpar maxtaxa.

 

Maxtaxa

Barnomsorgsavgift tas ut enligt den s.k. maxtaxan. Avgifterna baseras på hushållets avgiftsgrundande inkomst och indexeras varje år. Inkomsttaket är för närvarande (fr.o.m. 2018-01-01) 46 080 kr/månad. 

Avgiften beräknas utifrån platsinnehavarens/-nas månatliga inkomst. Till avgiftsgrundande inkomst räknas: Inkomst förvärvad i Sverige eller utomlands räknad före skatt. I inkomstunderlaget ingår förutom lön och naturförmåner även beskattningsbara bidrag och ersättningar.

 

Följande uppgifter ingår i inkomstunderlaget:

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställnigen.

Inkomst beskattad i utlandet (före skatt)

Sjukpenning

Föräldrapenning

Utbildningsbidrag, (ej CSN)

Arbetslöshetsersättning

Aktivitetsstöd

Kontant arbetsmarknadsstöd

Vårdbidrag för funktionshindrat barn

Livränta (skattepliktig del)

Sjukersättning – Aktivitetsbidrag

Arvode för vård av barn i familjehem

Pension (ej barnpension)

Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring).

Skattepliktiga naturaförmåner

Beskattningsbara bidrag och ersättningar

Övriga inkomster

 

För vårdnadshavare som är egen företagare och saknar löneinkomst i

vedertagen bemärkelse, debiteras avgift efter föregående års taxering.

Korrigering kan ske i efterhand.

 

Följande ingår ej i inkomstunderlaget:

Allmänt barnbidrag

Studiemedel

Underhållsbidrag

Bostadsbidrag

Etableringsbidrag

Försörjningsstöd

Handikappersättningar

Omkostnadsdel för familjehemsersättning

 

Taxa

Förskoleverksamhet
Första barnet: 3 % av inkomsten, dock högst 1 382 kr/månad
Andra barnet: 2 % av inkomsten, dock högst 922 kr/månad
Tredje barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 461 kr/månad
Fjärde barnet: Ingen avgift

Skolbarnomsorgen (fritidshem)
Första barnet: 2 % av inkomsten, dock högst 922 Kr/månad
Andra barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 461 kr/månad
Tredje barnet: 1 % av inkomsten, dock högst 461 kr/månad
Fjärde barnet: Ingen avgift

 

Syskonrabatt

Syskonrabatt tillämpas både för privat och kommunal verksamhet. Detta innebär att det blir en lägre barnomsorgsavgift för det/de äldre barnet/barnen om det finns fler barn i barnomsorgen även om ett barn är placerat i kommunal verksamhet och ett annat i privat verksamhet. För att erhålla rabatten ska det anmälas till Barn- och utbildningsförvaltningen, tfn 0494-192 95. Vårdnadshavare ansvarar själv för att anmäla detta.

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet.
Exempel: En familj med två barn, där det yngre barnet går i förskola (barn 1) och det äldre i fritidshem (barn 2), kommer att få en avgift på tre procent av inkomsten (max 1 382 kronor i månaden) för det yngre barnet och en procent av inkomsten för det äldre barnet (max 461 kronor i månaden).

 

Avgift för vårdnadshavare utan gemensamt hushåll

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, ska båda vara platsinnehavare om båda utnyttjar barnomsorg. Barnet har en barnomsorgsplats, men vårdnadshavarna ska räknas som separata hushåll och får varsin räkning. Räkningen baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Respektive vårdnadshavare betalar en procentuell avgift uträknad på den egna inkomsten baserat mot maxtaxan.

Betalningsansvar

Betalningsansvarig är vårdnadshavare. Den som är betalningsansvarig är uppgiftslämnare. Vårdnadshavare skall lämna uppgifter om aktuell inkomst så snart plats erhållits, om så ej sker debiteras högsta avgift. Förändras inkomsten skall detta anmälas omedelbart, om så ej sker debiteras högsta avgift. Orätta uppgifter kan leda till att man blir återbetalningsskyldig. Vid behov kan inkomstuppgifter kontrolleras hos bland annat skatteverket.

Avgiftsberäkning

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barnet. Det yngsta barnet räknas som det första barnet.

Allmän förskola, erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år som barnet fyller 3år. Verksamheten består av 525 timmar/år, är avgiftsfri och omfattar 15 timmar/vecka. Verksamheten följer skolans terminstider.  För barn som ingår i allmän förskola, 3-5 år, är förskoleplats gratis upp till 525 timmar/år.  För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 77,5 % av ordinarie maxtaxa. För barn 3-5 år är månadsavgiften reducerad med 22,5% 12 månader om året från och med augusti det år barnet fyller 3 år till och med 31 juli det år barnet fyller 6 år.

Enstaka dagar kan köpas till vid extra behov/nödläge. Beslut tas av förskolechef.  Avgiften är 100 kronor per närvarodag. Vid behov av att utöka tiden med dagar varje vecka uttages avgift enligt maxtaxa med reduktion på 22,5 %.

Debitering, betalning, krav och avstängning

Debitering av avgift för verksamheten sker månadsvis, avgift debiteras tolv månader per år. Avgift debiteras från det datum barnet/barnen skrivs in i verksamheten och påbörjar sin inskolning. Förfallodag för debiterad avgift framgår av räkningen. Betalas inte avgiften trots påminnelse och krav, avstängs barnet/barnen från verksamheten. Oberoende av beslut om avstängning fullföljs föreläggande om betalning och utmätning.

Inkomstkontroller

Fortlöpande sticksprovskontroller av inlämnade inkomstuppgifter genomförs.

 

Vi följer samma regelverk och samma taxa som Kinda Kommun och dessa uppgifter samt mer därtill finner ni även på kommunens hemsida.