Riktlinjer – barns vistelsetid

 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och på barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning (8 kap 2§ skollagen).

 

Allmänt

Barn- och utbildningsnämnden i Kinda är ansvarig för kommunens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Verksamheten bidrar till att föräldrar kan förena föräldraskap med förvärvsarbete, studier eller arbetsmarknadsinsatser. Förskoleverksamheten utgör ett komplement till föräldrarna och erbjuder pedagogisk verksamhet i form av omsorg, fostran och lärande. Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera föräldrar/skola genom att erbjuda stöd i den personliga utvecklingen samt stimulera till en meningsfull fritid. Reglerna är fastställda av barn- och utbildningsnämnden, senaste revideringen gjordes i feb 2017. När det gäller maxtaxa följer Kinda kommun Skolverkets avgiftsnivåer som revideras varje år.

 

http://www.kinda.se/download/18.713ec93915aa8e98ff353c3a/1490768015879/Regler+f%C3%B6r+att+erh%C3%A5lla+och+nyttja+plats+inom+f%C3%B6rskoleverksamhet+och+skolbarnomsorg+februari+17.pdf

 

Himlabacken bedriver verksamhet för:

  • Barn från ett års ålder vars föräldrar arbetar eller studerar (8 kap 5 § skollagen)
  • Barn 1-5 år till förälder som är arbetslös (8 kap 6 § skollagen)
  • Barn 1-5 år till föräldraledig förälder med yngre syskon (8 kap 6 § skollagen)
  • Barn som från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola (8 kap 4 § skollagen)
  • Barn med behov av särskilt stöd (8 kap 7 § skollagen)

 

Förskoleverksamhet, riktar sig till barn i åldrarna 1 – 5 år/6 år (tills barnet börjar i förskoleklass).

 

Himlabacken håller öppet mellan klockan 06.00 – 18.00, måndag – fredag.

 

Vistelsetiden, behov av barnomsorg styrs av föräldrarnas arbetstid, restid, studietid och dygnsvila (nattarbete). Enstaka dagar eller timmar inom kontrakterad vistelsetid kan bytas efter överenskommelse med personalen. Då barnet/-en är frånvarande på grund av sjukdom, semester eller annan ledighet kan den tiden ej bytas mot annan vistelsetid. Vid förändringar i barnets vistelsetider skall ett nytt tidsschema lämnas in. Tiden som anges som sluttid är tiden då barnet lämnar förskolan tillsammans med sin vårdnadshavare.

 

Semester, när förälder/sammanboende har olika typer av ledighet såsom semester, lediga dagar eller kompledighet vistas barnet hemma. För tiden 1/9 – 20/12 samt 9/1 – 31/5 medges dock rätt till vistelse på förskolan med 5 dagar per år med ordinarie placeringstid för förälder/sammanboendes semester, lov eller annan ledighet, så kallade ”fridagar”. Dessa dagar ska godkännas av förskolechef. Förskolechef kan besluta om undantag i särskilda fall.

 

Aktivt arbetssökande, barn vars föräldrar är aktivt arbetssökande har rätt att erhålla eller behålla plats på Himlabacken. Verksamheten omfattar 15 timmar/vecka. Avgift uttages enligt maxtaxa. Fördelningen av dessa 15 timmar läggs måndag, tisdag och onsdag, 09:00-14:00. Vid behov av utökad tid ta kontakt med förskolechef. Under dagar då vårdnadshavare har möte eller aktiviteter hos Arbetsförmedlingen erbjuds barnet plats i den omfattning som detta kräver. Under veckor då vårdnadshavaren har tillfälligt arbete erbjuds barnet plats i den omfattning som arbetet kräver.

 

Föräldralediga, barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn har enligt föräldraledighetslagen rätt till plats. Platsen omfattar 15 timmar vecka. Fördelningen av dessa 15 timmar läggs måndag, tisdag och onsdag, 09:00-14:00. Avgift uttages enligt maxtaxa. Vid behov av utökad tid ta kontakt med förskolechef.

 

Sjukskrivning m.m. Vid vårdnadshavares sjukskrivning, graviditetspenning eller föräldraledighet före nedkomst erhålls plats enligt ordinarie schema. Annan vistelsetid än ordinarie kan godkännas av förskolechef.

 

Allmän förskola, erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år som barnet fyller 3år (1 augusti). Verksamheten består av 525 timmar/år, är avgiftsfri och omfattar 15 timmar/vecka. Verksamheten följer skolårets tider. Fördelningen av dessa 15 timmar är måndag, tisdag och onsdag, 09:00-14:00. Barnet lämnas 09:00 på förskolan och lämnar sedan förskolan tillsammans med sin vårdnadshavare 14:00.

För barn som ingår i allmän förskola, 3-5 år, är förskoleplats gratis upp till 525 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 77,5 % av ordinarie maxtaxa, 12 månader/år.

Enstaka dagar kan köpas till vid extra behov/nödläge. Beslut tas av förskolechef. Vid behov av att utöka tiden med dagar varje vecka uttages avgift enligt maxtaxa med reduktion på 22,5 %.

 

Fylla upp till 15-timmar, vid oregelbunden arbetstid där det vissa veckor blir mindre än 15 timmar i verksamheten har barnet rätt till 15 timmar i verksamheten. Timmar läggs då till, utöver vårdnadshavares arbetstid/studietid, upp till 15 timmar.

 

Uppsägning av plats, vill förälder inte nyttja barnets/barnens plats eller kraven på plats inte längre uppfylls, skall en skriftlig uppsägning ske. Blanketter för detta finns hos förskolechef. Uppsägningstiden är 2 månader. Under uppsägningstiden får platsen nyttjas och avgift debiteras.

 

 

Välkommen till Himlabacken!

Vid frågor och funderingar kontakta rektor, Maria Gunnarsson.